Jazykové kompetence a znalost cizích kultur v návaznosti na zahraniční pracovní stáž

1394

Podle strategie Evropa 2020 je zcela zásadní, aby byly studentům poskytnuty co nejvhodnější nástroje, které jim pomohou zorientovat se a žít na budoucím trhu práce, a jedním z nejlepších způsobů je tak učení zprostředkované mobilitou. Zprávy o mobilitě během odborného výcviku se však shodují, že je značně obtížné naučit se jazykovým a mezikulturním dovednostem.

Proto vznikl projekt E-bridge 2, který reaguje na nedostatečné kompetence studentů odborných škol ve znalostech cizích jazyků a cizích kultur. Evropská vzdělávací politika považuje tento aspekt za základní pro vybavení studentů klíčovými dovednostmi a pro pochopení evropského trhu práce. Hlavním cílem projektu je umožnit učnům a studentům odborných škol získání dostatečných jazykových dovedností, znalostí cizích kultur a otevřenosti vůči cizím kulturám, které jsou nutné pro zapojení do mobilitních programů. Projekt E-bridge2 motivuje obzvláště občany ze Španělska a Portugalska, z nových členských zemí EU: Polska, Lotyšska a České republiky, a z přidružené země Turecka k zahraničním pobytům.

Projekt E-bridge 2 nabízí online kurzy portugalštiny, španělštiny, polštiny a lotyšštiny přizpůsobené potřebám studentů odborných škol pro zahraniční cesty. Projekt poskytuje také didaktické a informační zdroje o mezinárodních specifikách spojených s každodenním životem, kulturou a pracovními zvyklostmi ve Španělsku, Portugalsku, Polsku, Lotyšsku, České republice a Turecku. K oživení projektu eBridge 2 slouží virtuální sociální síť, ve které se můžete zapojit do poskytování, aktualizace a doplnění online kurzů, informačních zdrojů a výměny zkušeností a komentářů.

Projekt se snaží přispět k podpoře dovedností studentů a učňů odborných škol ve vztahu k cizím evropským jazykům, mezikulturním znalostem a předpokladům pro výjezd do zahraničí, ke zvýšení zájmu o účast v programech mobility a pobyt v nových destinacích evropských nebo třetích zemí a ke zlepšení povědomí zainteresovaných stran s cílem vytvoření odpovídajících podmínek pro podpor během přípravy i samotného rozmístění pobytů v rámci mobility.

Projekt je financován s podporou Evropské komise. Jeho výstupy odrážejí pouze názory autorů a Komise nenese odpovědnost za jakékoliv případné použití informací v nich obsažených.